தொடர்கள்

வானகமே இளவெயிலே மரச்செறிவே

காயமே இது மெய்யடா

தரைக்கு வந்த தாரகை

தெய்வத்தின் குரல்

உட்பொருள் அறிவோம்

உயிர் வளர்க்கும் திருமந்திரம்

டிங்குவிடம் கேளுங்கள்

மனசு போல வாழ்க்கை

ஆங்கிலம் அறிவோமே

வலை 3.0

வெற்றி மொழி