தொடர்கள்

இடம் பொருள் மனிதர் விலங்கு

திறந்திடு சீஸேம்

கரும்பலகைக்கு அப்பால்

மனசு போல வாழ்க்கை

யு டர்ன்

காயமே இது மெய்யடா

தரைக்கு வந்த தாரகை

தெய்வத்தின் குரல்

உட்பொருள் அறிவோம்

அறிவியல் அறிவோம்

ஆங்கிலம் அறிவோமே

வலை 3.0