தொடர்கள்

மனசு போல வாழ்க்கை

யு டர்ன்

தரைக்கு வந்த தாரகை

தெய்வத்தின் குரல்

உட்பொருள் அறிவோம்

திரைக்குப் பின்னால்

உயிர் வளர்க்கும் திருமந்திரம்

ஆங்கிலம் அறிவோமே

டிங்குவிடம் கேளுங்கள்