இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஒற்றை சொல் - உலக ஹலோ தினம்x