தேர்தல் 2016 - சேலம்

82
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
88
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
85
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
91
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
89
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
86
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016

84
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
83
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
87
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016
90
செய்திப்பிரிவு 05 Apr, 2016