“10% இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிப்பவர்களின் வாதம் தந்திரமானது” | K.Balu Interview | HTTx