"மக்கள் காலில் விழுந்து கேட்கிறேன், இம்முறை ஓட்டிற்கு பணம் வாங்காதீர்கள்!" - சரத்குமார்

x