தலைமுடி வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் எண்ணெய் குளியல் அவசியம்x