‘கள்ளு’ எடுப்பது இப்படித்தான்! ‘கள்ளு’ மரங்களுக்கு வரி உண்டு! | Toddy kerala | Hindu Tamil Thisai

x