"படித்தால் தான் விதியை மாற்ற முடியும்!"- சூர்யா உத்வேகம்