'கம்பர் விதியின் வன்மையை வலியுறுத்திப் பாடினார் - எனும் கூற்று, குற்றமுடையது' - கண. சிற்பேசனின் பட்டிமன்றம்