> 'தடந்தோள் வீரன்' கம்பன் - திரு இலங்கை இ. ஜெயராஜ்