'தி இந்து' நாளிதழுக்கு இயக்குநர் லிங்குசாமி வாழ்த்துx