பா.ரஞ்சித் வருவதற்கு முன், வந்த பின் சினிமால பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருக்கு!x