"மனித கூட்டத்தை சரிசெய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்"

x