'இரண்டாம் குத்து' படம் பற்றி பேச நான் விரும்பவில்லை! - டி.ராஜேந்தர்