ஒற்றுமைக்கான தேவையே இப்படத்தின் வெற்றி! - வெற்றிமாறன் நெகிழ்ச்சி