'இவன் தந்திரன்', 'அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே' - விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன...