'மிருதன்' - முதல் நாள் முதல் காட்சி ரசிகர்கள் கருத்து