'மிக மிக அவசரம்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'மிக மிக அவசரம்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 14%
2.5 - 5%
3 - 16%
3.5 - 16%
4 - 17%
4> - 33%