உங்கள் மதிப்பீடு என்ன?

காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை 2024-ல் இடம்பெற்றுள்ள வாக்குறுதிகளுக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் மதிப்பெண் 100-க்கு...
80-100 - 54%
60-79 - 14%
35-59 - 5%
0-34 - 27%

Related Articles

x