உங்கள் பார்வையில் எது பெஸ்ட்?

இந்த வாரம் வெளியான படங்களில் உங்கள் பார்வையில் சிறந்தது என கருதுவது...
J.பேபி - 66%
கார்டியன் - 11%
அரிமாபட்டி சக்திவேல் - 6%
நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே - 11%
சிங்கப்பெண்ணே - 6%

Related Articles

x