‘வடக்குப்பட்டி ராமசாமி’ படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பீடு?

சந்தானம் நடித்துள்ள ‘வடக்குப்பட்டி ராமசாமி’ படத்துக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் ஸ்டார்கள் எத்தனை?
5 ஸ்டார் ***** - 25%
4 ஸ்டார் **** - 18%
3 ஸ்டார் * - 22%
2 ஸ்டார் ** - 9%
1 ஸ்டார் * - 27%

Related Articles

x