விஜய் கட்சியும் அதிர்வும்...

நடிகர் விஜய் புதிய கட்சி தொடங்கி இருப்பது, தமிழக தேர்தல் அரசியலில் அதிர்வுகளை...
அதிகம் ஏற்படுத்தும் - 24%
ஓரளவு ஏற்படுத்தும் - 28%
துளியும் ஏற்படுத்தாது - 43%
நோ கமென்ட்ஸ் - 5%

Related Articles

x