'ஏ1' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?

'ஏ1' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?
2 - 24%
2.5 - 15%
3 - 20%
3.5 - 11%
4 - 11%
4> - 19%

Related Articles

x