'தாரள பிரபு' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'தாராள பிரபு' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 36%
2.5 - 11%
3 - 13%
3.5 - 12%
4 - 9%
4> - 19%