'மாஃபியா அத்தியாயம் - 1' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'மாஃபியா அத்தியாயம் - 1' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 21%
2.5 - 10%
3 - 17%
3.5 - 17%
4 - 16%
4> - 18%