'நான் சிரித்தால்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'நான் சிரித்தால்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 40%
2.5 - 12%
3 - 14%
3.5 - 9%
4 - 9%
4> - 16%