ஜுலை 19-ம் தேதி வெளியான படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது ?

ஜுலை 19ம் தேதி வெளியான படங்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த படம் எது ?
ஆடை - 15%
கடாரம் கொண்டான் - 25%
தி லயன் கிங் - 45%
எதுவுமில்லை - 15%

Related Articles

x