'ஆடை' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?

'ஆடை' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?
2 - 32%
2.5 - 8%
3 - 6%
3.5 - 15%
4 - 11%
4> - 27%

Related Articles

x