வாழ்நாள் முழுவதும் போராடியவர் கருணாநிதி: நாராயணசாமி