பெற்றோர்கள் எங்களை ஏற்றுக் கொண்டாலே சமுதாயம் நிச்சயம் ஏற்றுக் கொள்ளும்.| Mehandi | Miss Koovagam |x