தடுப்பூசி... முக்கியமா? அதன் செயல்கள் என்னென்ன? - மருத்துவர்கள் விளக்கம்x