‘ஐ யாம் எ ஹீரோ; ஐ யாம் எ வில்லன்’: ராமசுப்ரமணியன் ‘கலகல’ பேட்டிx