தமிழ் ராக்கர்ஸ் தயாராக இருங்கள்! - வெற்றி பெற்ற விஷால்