"பாஜக ஒரு ஃபியூஸ் போன பல்பு" - நடிகர் கார்த்திக் கிண்டல்