ஜெ. ஜாமீன் தீர்ப்பு: சில நிமிடங்களில் மாறிய 'அதிமுக' காட்சிகள்