"எந்த துறையினரும் அரசியலுக்கு வரலாம்!" - நடிகர் ஆதி

x