"எல்லா மாநிலத்திற்கும் சொந்தமானவன் எஸ்.பி.பி!" மத்திய, மாநில அரசுக்கு நன்றி! - பாரதிராஜா

x