‘1. நலமான இந்தியாவை உருவாக்குவோம்’ எனும் முயற்சியில் டெட்டால் வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ இணைய வழி சுகாதார விழிப்புணர்வுத் தொடர் நிகழ்வு வரும் பிப். 15-ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது


2. ‘டெட்டால் பநேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ இணைய வழி சுகாதார விழிப்புணர்வுத் தொடர் நிகழ்வு


3. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி


4. ‘சுத்தம் சுகாதாரம் - பகுதி-2’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி


5. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்- பகுதி-3’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி


6. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்- பகுதி-4’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி


7. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-5


8. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-6


9. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-7


10. டெட்டால் பநேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ இணைய வழி சுகாதார விழிப்புணர்வுத் தொடர் நிகழ்வு


11. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-8


12. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-9


13. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-10


13. டெட்டால் பநேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ இணைய வழி சுகாதார விழிப்புணர்வுத் தொடர் நிகழ்வு


14. டெட்டால் பநேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ இணைய வழி சுகாதார விழிப்புணர்வுத் தொடர் நிகழ்வு


15. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-11


16. ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ வளமான வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பகுதி-12


© Hindu Tamil Thisai