பால. மோகன்தாஸ்
முதன்மை துணை ஆசிரியர்
2 follower(s)
 
பற்றி

22 ஆண்டுகால பத்திரிகை பணி. தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான அரசியல் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த செய்திகளில் கூடுதல் நாட்டம்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x