கலிலுல்லா
Contet Writer
5 follower(s)
 
பற்றி

சினிமா விமர்சனம், சமூகத்தில் அது ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு குறித்தும், அரசியல் குறித்தும் எழுதி வருகிறேன்..

எழுதிய கட்டுரைகள்

x