> எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் பொங்கல் கொண்டாட்டம்