> வேலூரில் விறுவிறு வாக்குப்பதிவு | படங்கள்:வி.எம்.மணிநாதன்