> சென்னையில் நடைபெற்ற ’டியர் காம்ரேட்’ இசைத் திருவிழா