அண்ணா சாலை இருவழிப்பாதையாவது எப்போது? காத்திருக்கும் வாகன ஓட்டிகள்