வரம் தரும் வராகர்; அருள் தரும் வேங்கடவன்! - திருப்பம் தரும் திருமலை வையாவூர்

test