ஆடிக்கிருத்திகை, ஆடிவெள்ளி மகத்துவ நாளில் முருகனை வழிபடுங்கள்!