தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்தால் என்ன பலன்? - விளக்குகிறார் முநீஸ்வர சாஸ்திரிகள்