'எச்சரிக்கை: இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் ' - செல்ஃபி விமர்சனம்