புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் சோழர் கால மாதிரி செங்கோல் | வீடியோx