"ஸ்டாலினால் தன் கட்சியினரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஏனெனில்..." - தமிழருவி மணியன் நேர்காணல்x